Quantcast
<Bindings>
	<Binding name="RELOADUI" description="Reloads the UI." header="ACE3" category="ADDONS">
		ReloadUI()
	</Binding>
</Bindings>